Bangladesh-German Technical Training Centre- BGTTC

বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Recent News

Quick Contact With Us

Get In Touch

  • Dhaka, Bangladesh
  • +8801718-116207
  • bgttc.1965@yahoo.com